Slider

Ihr Im­mo­bi­li­en Team

OMW Im­mo­bi­li­en Stade ist ein junges Un­ter­neh­men mit Mit­ar­bei­tern, die Be­rufs­er­fah­rung im Bereich Verkauf, Ver­mie­tung und Ver­wal­tung haben. Seit 2020 Aus­bil­dungs­be­trieb.

Daniela Oswald

Im­mo­bi­li­en­mak­le­rin

Silvia Wolf

Haus­ver­wal­tung & Service

Katja Hansen-Puls

Im­mo­bi­li­en­mak­le­rin

Beate Müller

Haus­ver­wal­tung

Meike Laabs

Haus­ver­wal­tung

Francesc Iturria

Aus­zu­bil­den­der